MvO / CO2 prestatieladder niveau 5

Een groen bedrijf is bij uitstek duurzaam.
Met verschillende innovatieve ontwikkelingen zoals de aanleg van daktuinen door Frisia Bergum speelt het bedrijf actief in op de beoogde verduurzaming van de samenleving. De dakbeplanting neemt fijnstof op, houdt hemelwater langer vast en het groen bindt CO2, het voornaamste broeikasgas dat de versnelde klimaatverandering veroorzaakt. Daarnaast speelt de grootschalige aanplant van bomen en struiken rond bedrijfspanden of in nieuwbouwwijken ook een vooraanstaande rol in de wens tot vergroening.

Een belangrijk onderdeel van de missie van Frisia Bergum is om bij haar werkzaamheden een minimale belasting voor mens en milieu te realiseren. Binnen de bedrijfsvoering wordt gestreefd naar bedrijfsveiligheid, milieuvriendelijkheid en integriteit in al haar activiteiten. Een duurzame afvalverwerking, CO2 reductie en een zuinig gebruik van schaarse middelen door een uitgebalanceerd inkoopbeleid maakt onderdeel uit van de ontwikkelde bedrijfsfilosofie. Frisia Bergum waarborgt een hoge kwaliteit en controleert nauwgezet alle stappen in het werkproces. Ook beschikt Frisia Bergum over het certificaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Frisia Bergum heeft in het kader van de CO2 prestatieladder trede 5, een energiemanagement plan opgesteld. In dit plan worden initiatieven genomen om het elektriciteit- en brandstofverbruik bij uitvoering van haar diensten en projecten te beperken en de CO2 uitstoot te reduceren ten gunste van onze leef- en werkomgeving. Frisia Bergum is al vanaf 2015 actief met de CO2 prestatieladder en sinds het voorjaar van 2018 in het bezit van het CO2-bewust Certificaat Niveau 5. Ons energiemanagement plan kunt u hieronder bekijken:


EMP Frisia Bergum 2018 EMP Frisia Bergum 2019 EMP Frisia Bergum 2020

2018
2019
2020

Alles bij Frisia Bergum berust uiteindelijk op mensenwerk. Mensen zijn de kracht van het bedrijf. Daarom investeren wij volop in de kwaliteit van onze werknemers door het bieden van een uitdagende werkomgeving die past bij de persoonlijke mogelijkheden en ambities. Goede scholing- en loopbaanmogelijkheden horen vanzelfsprekend bij deze ambitie evenals een veilige en gezonde werkomgeving. Wij streven er naar dat het personeelsbestand een goede afspiegeling vormt van de samenleving. En daarom worden ook mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt ingezet; in overleg met gemeenten en Sociale Werkvoorzieningen.

Scope:
Dominantie analyse
Ketenanalyse

Participatie:
Participatie werkgroep


De halfjaarlijkse resultaten en emissieverantwoording kunt u lezen via de onderstaande link:
CO2 1e half jaar 2018
CO2 1e half jaar 2019
CO2 1e half jaar 2020


Het laatste nieuws over MvO / CO2 prestatieladder kunt u lezen via de onderstaande link:
Nieuws MvO / CO2 prestatieladder


Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder, dit is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).
of via de link: Gecertificeerde organisaties

www.skao.nl

 
 

Tytsjerksteradiel komt met MVO-vignet op ‘Dag van de Ondernemer’

MKB-Nederland roept vanaf 2016 elke derde vrijdag van november uit tot ‘Dag van de Ondernemer’. Dit jaar is de eerste ‘Dag van de Ondernemer’ op vrijdag 18 november. Ook Tytsjerksteradiel sluit zich aan bij dit initiatief. Ondernemer Willem Douma, eigenaar van Frisia Bergum uit Burgum, is vrijdagochtend door de wethouders Houkje Rijpstra en Doeke Fokkema in het zonnetje gezet.

Dag van de Ondernemer in Tytsjerksteradiel

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel sluit zich graag aan bij dit initiatief. "Wy fine ûndernimmerskip hiel belangryk”, vertelt wethouder Houkje Rijpstra. "Krektlyn krigen wy fan de ûndernimmers de wurdearring fan de meast mkb-freonlikste gemeente fan Fryslân. It is moai om no fanút de gemeente wei oan te sluten by de ‘Dag van de Ondernemer’ troch in ûndernimmmer út ús gemeente ús wurdearring oer te bringen.”

"Wy fine it fan grut belang dat ûndernimmers ferantwurdlikheid nimme foar minsken dy’t net of lestich folweardich meidwaan kinne yn it arbeidsproses. Gelokkich binne der yn Tytsjerksteradiel in soad bedriuwen dy’t har maatskiplik belutsen fiele by dy doelgroep en harren kânsen biedt. It kolleezje hat dêrom fan ‘e wike it beslút naam om as wurdearring foar dy ûndernimmers in ‘Meiinoar Meidwaan-finjet’ yn te fieren.”

Meiïnoar Meidwaan-vignet
De gemeente reikte vrijdagochtend op de ‘Dag van de Ondernemer’ symbolisch het eerste ‘Meiïnoar Meidwaan-vignet’ uit aan ondernemer Willem Douma van Frisia Bergum uit Burgum. Het Burgumer hoveniersbedrijf kent al jaren een gestage groei. De activiteiten zijn samen met de andere bedrijfsonderdelen Groenservice Noord en Pius Floris uitgebreid over noordelijke helft van Nederland. Bij het bedrijf werken meer dan 110 mensen met vooral ‘groene vingers’.

"Uit maatschappelijk oogpunt vinden we het erg belangrijk dat binnen het bedrijf kansen worden geboden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt”, zegt Douma. "We hebben door de jaren heen een goede relatie opgebouwd met het gemeentelijk werkgeversteam. Het afgelopen jaar zijn er via het werkgeversteam maar liefst 3 personen geplaatst bij ons. Ook via andere trajecten vinden mensen met arbeidsbeperking ons.”

"De waardering van de gemeente voor onze maatschappelijke betrokkenheid waardeer ik zeer”, aldus Willem Douma. "Ik ben ook wel een beetje verrast. Het is voor ons eigenlijk ook wel een beetje vanzelfsprekend. We hebben al 25 jaar goede ervaringen met mensen die moeite hebben met de aansluiting op de arbeidsmarkt. Als Frisia Bergum zullen we het ‘Meiinoar Meidwaan-vignet’ graag gaan gebruiken en met gepaste trots uitdragen.”

In navolging van Frisia Bergum wil de gemeente ook de andere bedrijven en ondernemers via het ‘Meiïnoar Meidwaan-vignet’ de waardering geven voor hun inzet en betrokkenheid om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven binnen hun bedrijf.

Meiïnoar-Meidwaan vignet
Meiïnoar-Meidwaan vignet

Op de ‘Dag van de Ondernemer wordt ondernemer Willem Douma van Frisia Bergum door de wethouders Houkje Rijpstra en Doeke Fokkema van de gemeente Tytsjerksteradiel gefeliciteerd met het eerste Meiinoar-Meidwaan vignet.

Meiinoar-Meidwaan

Investeringen MVO en CO2 prestatieladder

De doelstellingen op het vlak van MVO en CO2 prestatieladder hebben al geleid tot steeds meer inzetten van elektrisch gereedschap binnen Frisia Bergum en zusterorganisatie Groenservice Noord. Een vervolgstap is het binnen de bedrijfsvoering implementeren van 100% elektrische voertuigen. Zij worden in eerste instantie ingezet op de terreinen van onze grote klanten betreffende tuin- en terreinonderhoud. Op basis van deze ervaringen wordt inzet verder uitgebreid.
Elektrisch rijden
Elektrisch rijden